အစုိးရ လုပ္ငန္္း အစီရင္ခံစာ

 

၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လ ၅ရက္ေန႔က ၁၂ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ ပဥၥမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္

ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္

 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား

ယခု မိမိသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၏ကိုယ္စား အစိုးရ လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာကို အစီရင္ခံသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ စိစစ္ပါရန္၊ ျပည္သူ႔ ႏိုင္ငံေရး အတိုင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင္႔ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဝင္မ်ား အႀကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပပါရန္။

 

         (၁) ၂၀၁၆ခုႏွစ္ အစုိးရလုပ္ငန္းမ်ား

လြန္ခဲ႔သည့္ႏွစ္က တရုတ္ျပည္သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ပဋိပကၡႏွင္႔ အႏၱရာယ္ အပါအဝင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင္႔ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ၁၈ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ဆဌမအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးသည္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င္႔ဖိန္၏ အျမဳေတ အဆင္႔ေနရာကို တရားဝင္ သတ္မွတ္ေပးသည္။ ယင္းသည္ ပါတီႏွင္႔ ျပည္သူမ်ား၏ အရင္းခံ အက်ိဳးစီးပြားကို ေဖာ္ျပကာ ပါတီႏွင္႔ အမ်ိဳးသား စည္ပင္သာယာ ေရး၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ဥပေဒႏွင္႔အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္႔ ေရရွည္တည္ၿငိမ္ ေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးၿပီး ေရရွည္ေလးနက္သည့္ အနက္အဓိပၸါယ္လည္းရွိသည္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး စီးပြားေရးႏွင္႔ လူမႈေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဆိုင္ရာ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ကိုေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ ၅ႏွစ္ စီမံကိန္း အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစပ်ိဳးလိုကျ္ခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးသည္ ေျခလွမ္းမွန္မွန္ျဖင္႔ ေကာင္းမြန္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္။ ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္မႈ စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ တရုတ္ယြမ္ေငြ ဘီလီယံေပါင္း ၇၄၄၀၀ရွိၿပီး ၆႔၇ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးလာကာ ကမၻာ႔ေရွ႕တန္းေနရာတြင္ ရွိ၍ ကမၻာ႔ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္မႈႏႈန္းမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ေက်ာ္ရွိသည္။ စားသံုးသူေစ်းႏႈန္း  ညႊန္းကိန္းသည္ ၂ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာၿပီး စက္မႈ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ား၏ အကိ်ဳးအျမတ္ ပမာဏမွာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္က က်ဆင္းမႈႏႈန္း ၂႕၃ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိရာမွ ၂၀၁၆ခုႏွစ္က တိုးႏႈန္း ၈႕၅ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည့္အထိ တိုးလာသည္။ တစ္ယူနစ္တြင္ ရွိသည့္ ဂ်ီဒီပီ အတြက္ စြမ္းအင္ ဆံုးရံႈးမႈမွာ ၅ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ႔သည္။ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အရည္အေသြးႏွင္႔ အလုပ္တြင္က်ယ္မႈသည္ သိသာထင္ရွားစြာ တုိးျမင္႔လာသည္။

အလုပ္အကိုင္ေနရာ တိုးပြားေစေရးသည္ မူလလ်ာထားသည္ထက္ ပိုေကာင္းသည္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးက ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ေနရာ ၁၃သန္း၁သိန္း၄ေသာင္း တိုးလာသည္။ ဘဲြ႔ရတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ အလုပ္အကိုင္ေနရာ ခ်ထားမႈႏႈန္းႏွင္႔ လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ေရး ပမာဏမွာ စံခ်ိန္သစ္ကို တင္ခဲ႔သည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက ၿမိဳ႕ျပ မွတ္ပံုတင္ အလုပ္လက္မဲ႔ႏႈန္းမွာ ၄႕၀၂ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိၿပီး လြန္ခဲ႔သည့္ႏွစ္မ်ား အတြင္း အနိမ္႔ဆံုး ျဖစ္သည္။ လူဦးေရ ၁႕၃ဘီလီယံ ရွိသည့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္ေနရာ ခ်ထားေရး လုပ္ငန္းကို ယင္းကဲ႔သို႔ ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္မွာ မလြယ္ကူေခ်။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈလုပ္ငန္းကို နက္ရိႈင္းစြာ တြန္းအားေပးခဲ႔သည္။ အေရးႀကီး နယ္ပယ္မ်ားႏွင္႔ ေသာ႔ခ်က္က်ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထိုးေဖာက္မႈရွိသည့္ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိသည္။ ျဖန္႔ျဖဴးေရး ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ပဏာမ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ႔သည္။

စီးပြားေရး ဖဲြ႔စည္းပံု ထိန္းညိွေရး လုပ္ငန္းကို အရွိန္ျမွင္႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ စာသံုးမႈသည္ အဓိက တြန္းအားေပးမႈ ျဖစ္သည္။ ဂ်ီဒီပီထဲတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း၏ တိုးတက္မႈ ပမာဏသည္ ၅၁.၆ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ တိုးလာသည္။ အဆင္႔ျမင္႔ နည္းပညာ လုပ္ငန္းႏွင္႔ အေထြေထြ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းသည္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာသည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းသည္ ေျခလွမ္းမွန္မွန္ျဖင္႔ တိုးတက္ၿပီး ပိုမိုတရားနည္းလမ္းက်လာကာ ထပ္မံ သီးထြက္ေကာင္း လာသည္။

စီးပြားေရး တြန္းအားေပးမႈသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရးကို အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈျဖင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ တြန္းအားေပးေရး မဟာဗ်ဴဟာကို နက္ရိႈင္းစြာ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ နည္းပညာနယ္ပယ္တြင္ ကမၻာ႔ ေရွ႕တန္းေနရာ၌ ရွိေနသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ႔သည္။ အမ်ားျပည္သူမ်ား လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ေရးႏွင္႔ ဆန္းသစ္ တီထြင္ေရးကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္ၿပီး တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးတြင္ အသစ္မွတ္ပံုတင္ထား သည့္ကုမၸဏီ ပမာဏသည္ ၂၄႕၅ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာၿပီး ေန႔စဥ္ ပ်မ္းမွ် ၁ေသာင္း၅ေထာင္ တိုးလာသည္။ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေပါင္းလွ်င္ ေန႔စဥ္ ပ်မ္းမွ် ၄ေသာင္း၅ေထာင္ တိုးလာသည္။

အေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရး၏ က်ားကန္ေပးမႈသည္ ဆက္တိုက္ တုိးျမင္႔လာသည္။ ေဖာက္လုပ္သည့္ က်ည္ဆန္ရထားလမ္း အရွည္မွာ ကီလိုမီတာ ၁၉၀၀ေက်ာ္ရွိသည္။ အသစ္ေဖာက္လုပ္(သို႔) ျပဳျပင္ခဲ႔သည့္ အေဝးေျပး ကားလမ္းႏွင္႔ ေက်းလက္ေဒသ ကားလမ္း အရွည္မွာ ကီလိုမီတာ ၆၇၀၀ေက်ာ္ႏွင္႔ ကီလိုမီတာ ၂၉ေသာင္း အသီးသီးရွိသည္။ အသစ္တည္ေဆာက္ထားသည့္ ဆည္ေျမာင္းတာတမံ လုပ္ငန္းရပ္ ၂၁ရပ္ရွိသည္။ စမတ္ဖုန္း အပါအဝင္ 4G မိုဘိုင္ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာ သံုးစဲြသူ ဦးေရမွာ သန္း ၃၄၀ တိုးလာၿပီး အလင္းဖန္မ်င္ ေကဘယ္ႀကိဳး ကီလိုမီတာ ၅သန္း၅သိန္္း တိုးလာသည္။

ျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈဘဝသည္ ဆက္တိုက္ ေကာင္းမြန္လာသည္။ တစ္ျပည္လံုးက စားသံုးသူမ်ား၏ ဝင္ေငြ တိုးႏႈန္းမွာ ၆႕၃ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။ ေက်းလက္ေဒသက ဆင္းရသူ ဦးေရ ၁၂သန္း ၄သိန္း ေလ်ာ႔နည္းသြားသည္။ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး အတြက္ အျခားေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ေပးသူ ဦးေရမွာ ၂သန္း၄သိန္းေက်ာ္ ရွိသည္။ ျပည္တြင္း ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းသည္ အရွိန္အဟုန္ျဖင္႔ တိုးတက္လာသည္။ ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္ ခရီးလွည့္လည္သူ ဦးေရမွာ သန္း ၁၂၀ေက်ာ္ ရွိၿပီး ၿမိဳ႕ျပႏွင္႔ ေက်းလက္ ေဒသက ေနထိုင္သူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈဘဝ အရည္အေသြးသည္လည္း ဆက္လက္တိုးျမင္႔ လာသည္။

တရုတ္ျပည္သည္ ဂ်ီ၂၀ ဟန္က်ိဳး ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးကို ေအာင္ျမင္စြာ လက္ခံက်င္းပၿပီး အေရးႀကီးသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ႔သည္။

လြန္ခဲ႔သည့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္က မိမိတို႔သည္ အခက္အခဲ မ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ခဲ႔ရသည္။ ကမၻာ႔ စီးပြားေရးႏွင္႔ ကုန္သြယ္ေရး တိုးႏႈန္းသည္ ၿပီးခဲ႔သည့္ ၇ႏွစ္အတြင္း အနိမ္႔ဆံုးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈ ျပင္းထန္လာၿပီး ေဒသတြင္းႏွင္႔ ဂလိုဘယ္ စိန္ေခၚမႈ မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ႔သည္။ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး ဖဲြ႔စည္းပံု ဆိုင္ရာ ျပႆနာ သိသာထင္ရွားလာၿပီး အႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာကာ စီးပြားေရး က်ဆင္းေစသည့္ ဖိအား မ်ားစြာရွိသည္။ မိမိတို႔သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ အခက္အခဲ အမ်ားဆံုး အဆင္႔ကာလေရွာက္ရွိခဲ႔သည္။ အက်ိဳးစီးပြားဆိုင္ရာ ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေလးနက္စြာ ထိန္းညွိၿပီး လူမႈေရး တည္ၿငိမ္မႈ အေပၚ ဂယက္ရိုက္ခတ္ ေစသည့္အရာမ်ား တိုးလာသည့္ အေျခအေန ရႈပ္ေထြးမႈႏွင္႔ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္ေကာင္းမြန္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည္မွာ အလြန္ မလြယ္ကူ ေခ်။ ယင္းသည္ တရုတ္ျပည္သူမ်ား အေနႏွင္႔ မည္သည့္ အခက္အခဲကိုမဆို ေက်ာ္လႊားႏိုင္စြမ္း၊ ရဲရင္႔မႈႏွင္႔ ဥာဏ္စြမ္းဥာဏ္စလည္း ရွိျခင္းကို ျပဆိုေနသည္။ တရုတ္ စီးပြားေရးသည္ အားသာခ်က္ႏွင္႔ ေရွ႕အလားအလာမ်ားစြာရွိၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာလိမ္႔မည္။

လြန္ခဲ႔သည့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္က မိမိတို႔သည္ ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။

ပထမဆိုလွ်င္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၿပီး မကၠရိုထိန္းညွိမႈ အားျဖည့္ ျပဳလုပ္ကာ စီးပြားေရးဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ တရားနည္းလမ္းက်သည့္ ေဘာင္အတြင္းရွိသည္။

ဒုတိယဆိုလွ်င္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး ဆိုင္ရာ ဖဲြ႔စည္းပံုသည္ အသင္႔အတင္႔ တရားနည္းလမ္း က်လာသည္။

တတိယဆိုလွ်င္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈကို အင္တိုက္အားတိုက္ ေဇာက္ခ် ျပဳလုပ္ၿပီး ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ရွင္သန္မႈ တစ္ဆင္႔တိုးပြားလားသည္။

ႏိုင္ငံျခားအား တံခါးဖြင္႔မႈကို တက္ၾကြစြာ တိုးခ်ဲ႕ခဲ႔သည္။ One Belt and Road တည္ေဆာက္မႈကို တြန္းအားေပးၿပီး တေလွ်ာက္က ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ မဟာဗ်ဴဟာ ညီညြတ္ ေစေရးႏွင္႔ လက္ေတြ႔က်ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾက သည္။ တရုတ္ယြမ္ေငြကို ႏိုင္ငံတကာ ရံပံုေငြအဖဲြ႔မွ Special Drawing Rights & Basket of Currenciesတြင္ တရားဝင္ ထည့္သြင္းခဲ႔ၿပီး ရွင္က်င္႔-ေဟာင္ေကာင္ အစုရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ ေရာင္းဝယ္မႈ တေျပးညီ ျဖစ္ေစေရး လုပ္ငန္းကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးေငြ အသံုးျပဳမႈ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၁၃၀ေက်ာ္ ရွိၿပီး ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။

စတုတၳဆိုလွ်င္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ တြန္းအားေပးေရးကို အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ၿပီး စီးပြားေရး တြန္းအားေပးမႈသစ္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာခဲ႔သည္။

ပဥၥမဆိုလွ်င္ ေဒသမ်ားအၾကားေရာ၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင္႔ ေက်းလက္ အၾကားပါ တက္ညီလက္ညီ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးကို တြန္းအားေပးၿပီး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ခ်က္သစ္မ်ား အရွိန္္ျမင္႔ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာခဲ႔သည္။

ဆဌမဆိုလွ်င္ ေဂဟစနစ္ တည္ေဆာက္ေရးကို တိုးျမွင္႔ၿပီး သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈရွိေသာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ တိုးတက္မႈသစ္ရရွိခဲ႔သည္။

သမၼတဆိုလွ်င္ ျပည္သူတို႔၏ စားဝတ္ေနေရးကို ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင္႔ အာမခံေပးရန္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအား အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ရရွိေစသည္။

အဌမဆိုလွ်င္ အစုိးရ တည္ေဆာက္ေရးႏွင္႔ စီမံခန္႔ခဲြေရးဆိုင္ရာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈကို တြန္းအားေပးၿပီး လူမႈေရး ဆိုင္ရာ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင္႔ သင္႔ျမတ္သာယာေရးကို ထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္သည္။

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား၊

လြန္ခဲ႔သည့္တစ္ႏွစ္က ရရွိခဲ႔ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္္ကို အျပဳေတျပဳထားသည့္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ မွန္ကန္ေသာ ဦးေဆာင္မႈျဖင္႔ ရရွိေသာ အက်ိဳးရလဒ္ ျဖစ္သလို ပါတီတစ္ခုလံုး၊ တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုး၊ တစ္ျပည္လံုးႏွင္႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား စည္းလံုးညီညြတ္ၿပီး အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင္႔ ရရွိေသာ အက်ိဳးရလဒ္လည္း ျဖစ္သည္။ မိမိသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ၏ ကိုယ္စား တစ္ျပည္လံုးက တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု၊ ဒီမိုကေရစီ ပါတီမ်ား၊ ျပည္သူအသင္းအဖဲြ႔မ်ားႏွင္႔ အလႊာေပါင္းစံုမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေစတနာသန္႔သန္႔ျဖင္႔ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ေဟာင္ေကာင္ အထူး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသမွ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္မ်ား၊ မကာအုိ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသမွ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္မ်ား၊ ထိုင္ဝမ္မွ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္မ်ားႏွင္႔ ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တရုတ္ အႏြယ္ဖြားမ်ားအား ေစတနာသန္႔သန္႔ျဖင္႔ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ တရုတ္ ေခတ္မီေရး တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္း အေပၚ အားေပးေထာက္ခံၾကသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ အစုိးရမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ မိတ္ေဆြမ်ားအား ေစတနာသန္႔သန္႔ျဖင္႔ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးႏွင္႔ လူမႈေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အခက္အခဲႏွင္႔ ျပႆနာမ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္။ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ အတြင္းမွ တြန္းအားေပးမႈကို  တုိးျမွင္႔ရန္ လိုေနေသးသည္။ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းသည္ ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္ထက္ လြန္စြာမ်ားျပားသည္။ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိၿပီး ေဒသမ်ားအၾကား စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ ကြာဟမႈ ရွိၿပီး ဘ႑ာေရး ဝင္ေငြႏွင္႔ သံုးေငြ အၾကားလည္း မ်ားစြာကြာဟသည္။ စီးပြားေရးႏွင္႔ ေငြေၾကး အႏၱရာယ္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈ၍ မရ။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ အေျခအေနသည္ ဆိုးရြားေနေသးသည္။ အထူးသျဖင္႔ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ဆိုးရြားသည့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ပြား၍ ျပဳျပင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တစ္ဆင္႔တိုး အားျဖည့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ အိမ္ရာ၊ ပညာေရး၊ ေဆးဝါးကုသေရး၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုကို ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ေရး၊ အစားအစာႏွင္႔ ေဆးဝါး လံုၿခံဳေရး၊ ဝင္ေငြခဲြေဝေပးေရး စသည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ မေက်နပ္သည့္ အရာမ်ား ရွိၿမဲရွိေနေသးသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း၊ အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးစသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ဆိုးရြားသည့္ မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ႔သည္။ အစုိးရ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင္႔ မူဝါဒအခ်ိဳ႕ လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားအား စရိတ္က်ခံေစျခင္းႏွင္႔ ျပည္သူမ်ားမွ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းျခင္းဆိုင္ရာ  ျပႆနာမ်ား ရွိၿမဲရွိေနေသးသည္။ စီမံခန္႔ခဲြေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒ က်င္႔သံုးမႈမ်ားတြင္ တရားမွ်တမႈ မရွိျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင္႔ အညီ ေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္း စသည္မ်ား ရွိေနသည္။ ေကဒါေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕သည္ တာဝန္သိမႈ မရွိ၊ ထမ္းေဆာင္သင္႔ သည့္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ျခင္းလည္းမရွိ။ နယ္ပယ္အခ်ိဳ႕တြင္ အဂတိလိုက္ စားမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားသည္။ မိမိတို႔ အေနႏွင္႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရဲရဲရင္႔ရင္႔ ရင္ဆိုင္ၿပီး တာဝန္သိမႈ သေဘာထားရွိကာ အစုိးရ လုပ္ငန္းမ်ားကို အစြမ္းကုန္ ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သမိုင္းေပး တာဝန္ႏွင္႔ ျပည္သူမ်ား၏ တာဝန္လႊဲအပ္ျခင္းႏွင္႔ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မ်ားကို မပ်က္ရေခ်။

(၂)  ၂၀၁၇ခုႏွစ္ အစိုးရ လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ အေထြေထြ အစီအစဥ္မ်ား

ျပည္တြင္းျပည္ပ အေျခအေနမ်ားႏွင္႔ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင္႔ မိမိတို႔သည္ ပိုမိုရႈပ္ေထြး ခက္ခဲေသာ အေျခအေနႏွင္႔ ရင္ဆိုင္ဖို႔ အျပည့္အဝ ျပင္ဆင္ရန္ လိုသည္။ ကမၻာ႔စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အားနည္းျခင္းသည္ ရွိၿမဲရွိေနသည္။ reverse globalization ႏွင္႔ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးသည္ ဦးေမာ႔လာသည္။ အဓိက စီးပြားေရး အုပ္စုမ်ား၏ မူဝါဒမ်ားႏွင္႔ ၄င္းမူဝါဒမ်ား၏ ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈမ်ားတြင္ မေရမရာျဖစ္မႈ တိုးပြားလာသည္။ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံသည္ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားေနသည့္ ေသာ႔ခ်က္က်ေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္ ရွိေနၿပီး စီးပြားေရးတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ပဋိပကၡႏွင္႔ ျပႆနာမ်ား ရွိေနသည္။ ၄င္းအခက္အခဲမ်ားကို ေလွ်ာ႔တြက္၍ မရေသာ္လည္း အခက္အခဲ ေက်ာ္လႊားရန္ ယံုၾကည္မႈ ရွိရသည္။

ယခုႏွစ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ ဂ်ီဒီပီ စုစုေပါင္း ပမာဏ တိုးႏႈန္း ၆႕၅ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိရန္၊ စားသံုးသူမ်ား သံုးစဲြမႈ ေစ်းႏႈန္း၏ တိုးႏႈန္း ၃ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိရန္၊ ၿမိဳ႕ျပ အလုပ္အကိုင္ေနရာ ၁၁သန္း တိုးပြားေစၿပီး ၿမိဳ႕ျပ မွတ္ပံုတင္ အလုပ္လက္မဲ႔ႏႈန္းမွာ ၄႕၅ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ ထိန္းသိမ္းထားရန္၊ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္း ျပန္လည္ ေျခလွမ္းမွန္မွန္ျဖင္႔ ေကာင္းမြန္စြာ တိုးတက္ေစရန္၊ ႏိုင္ငံတကာ ဝင္ေငြႏွင္႔ သံုးေငြကို အေျခခံအားျဖင္႔ ညီမွ်ေစရန္၊ စားသံုးသူမ်ား၏ ဝင္ေငြႏွင္႔ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈသည္ ၿပိဳင္တူတိုးပြားေစရန္၊ တစ္ယူနစ္တြင္ ရွိသည့္ ဂ်ီဒီပီ အတြက္ စြမ္းအင္ဆံုးရံႈးမႈ က်ဆင္းမႈႏႈန္း ၃႕၄ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိရန္၊ အဓိက ညစ္ညမ္းမႈ ထုတ္လႊတ္ျခင္း ပမာဏ ဆက္လက္ ေလွ်ာ႔ခ်ရန္ ပါဝင္သည္။

ယခုႏွစ္ အစိုးရ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။

ပထမအခ်က္က ေျခလွမ္းမွန္မွန္ျဖင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ျဖစ္သည့္ အေထြေထြ လုပ္ငန္း အေျခခံ အႏွစ္သာရကို စဲြကိုင္က်င္႔သံုးရန္ လိုအပ္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာ ဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈ ရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရး ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို တြန္းအား ေပးေရးအား ပင္မလုပ္ငန္း အျဖစ္ ထားရမည္။ တတိယအခ်က္က အေထြေထြ ဝယ္လိုအားကို အသင္႔အတင္႔ တိုးပြားေစၿပီး ထိေရာက္မႈကို တိုးျမွင္႔ရန္ လိုအပ္သည္။ စတုတၳအခ်က္ကေတာ႔ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈျဖင္႔ တြန္းအားေပးမႈေဟာင္းမွ တြန္းအား ေပးမႈသစ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေစရန္၊ ဖဲြ႔စည္းပံု တရားနည္းလမ္းက်ေစေရး အဆင္႔တိုးျမွင္႔ရန္ လိုအပ္သည္။ ပဥၥမအခ်က္က သာမန္ျပည္သူမ်ား အာရံုစုိက္ၾကေသာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေရး အတြက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။

 

(၃) ၂၀၁၇ခုႏွစ္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္လုပ္ငန္းမ်ား

၁၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး နည္းလမ္းျဖင္႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း ေလွ်ာ႔ခ်ေရး၊ လြန္ကဲစြာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး၊ ေခ်းေငြျဖင္႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း ေလွ်ာ႔ခ်ေရး (De-leveraging)၊ ကုန္က်စရိတ္ ေလွ်ာ႔ခ်ေရးႏွင္႔ အားနည္းခ်က္မ်ား ျဖည့္စြက္ျခင္း လုပ္ငန္္းမ်ားကို ေဇာက္ခ်တြန္းအားေပးမည္။

ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို လက္ေတြ႔ထိေရာက္စြာ ေလွ်ာ႔ခ်မည္။ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ႏိုင္္စြမ္းက ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္ထက္ မ်ားျပားျခင္း အႏၱရာယ္ကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင္႔ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး၊ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေပးစက္ရံုးမ်ား၏ အလုပ္တြင္က်ယ္မႈ တိုးျမွင္႔ေရးႏွင္႔ သန္႔စင္သည့္ စြမ္းအင္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ ရန္ အေျခအေန ဖန္တီးေပးေရး အတြက္   ယခုႏွစ္တြင္ သံႏွင္႔သံမဏိ ထုတ္လုပ္ ႏိုင္စြမ္း တန္ခ်ိန္ သန္း၅၀ခန္႔ကို ေနာက္ထပ္ ေလွ်ာ႔ခ်ၿပီး ေက်ာက္မီးေသြး ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း တန္ခ်ိန္ သန္းေပါင္း ၁၅၀ေက်ာ္ ေလွ်ာ႔ခ်မည္။ ထုိ႔အျပင္၊ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ကီလိုဝတ္ သန္း ၅၀ေက်ာ္ကို ထုတ္ပယ္ပစ္မည္၊ သုိ႔မဟုတ္ တည္ေဆာက္မႈ ရပ္စဲမည္ႏွင္႔ ေရႊ႕ဆိုင္းမည္။

ၿမိဳ႕မ်ား၏ လက္ေတြ႔အေျခအေနႏွင္႔ အညီ သက္ဆိုင္ရာ မူဝါဒကို က်င္႔သံုးၿပီး လြန္ကဲစြာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေလွ်ာ႔ခ်ေရးကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရုတ္ျပည္ တတိယအဆင္႔ႏွင္႔ စတုတၳအဆင္႔ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ မေရာင္းခ်ရေသးေသာ အိမ္ရာ ပမာဏသည္ ႀကီးမားေနေသးသည္။ ေနထိုင္ရန္ အတြက္သာ ျပည္သူမ်ား၏ အိမ္ရာ ဝယ္ယူမႈႏွင္႔ ၿမိဳ႕တက္ လယ္သမားမ်ား၏ ဝယ္ယူမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အားေပးေထာက္ခံမည္။ အိမ္ရာ၏ ေနထိုင္မႈ အစြမ္းသတိၱကို စဲြကိုင္ရမည္။ ေဒသႏၱာရအစုိးရအား တာဝန္ယူေစရန္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ၿပီး အိမ္ရာေစ်းကြက္ ေျခလွမ္းမွန္မွန္ျဖင္႔ ရွင္သန္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးကို တြန္းအားေပးႏိုင္သည့္ ေရရွည္စနစ္ကို အရွိန္ျမွင္႔ တည္ေဆာက္မည္။

ေခ်းေငြျဖင္႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း ေလွ်ာ႔ခ်ေရး (De-leveraging)ကို တက္ၾကြ ေသာသေဘာထားျဖင္႔ ေကာင္းမြန္သင္႔ေလ်ာ္စြာ ေဆာင္ရြက္မည္။ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၏ De-leveragingႏႈန္း ေလွ်ာ႔ခ်ေရးကို ထိပ္ဆံုးေနရာတြင္ ထားမည္။

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ိဳးစံုျဖင္႔ ကုန္က်စရိတ္ကို ေလွ်ာ႔ခ်မည္။ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းဌာန မ်ားသည္ ကိုယ္႔အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို အေလးမထားသင္႔ဘဲ(သို႔) လက္လြတ္ၿပီး အေျခအေနတစ္ခုလံုးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင္႔ကာ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၏ ဝန္ထုပ္ ဝန္ပိုးမ်ားကို ေလွ်ာ႔ခ်၍ တရုတ္ျပည္၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဆိုင္ရာ အားသာခ်က္သစ္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ အတြက္ အေျခအေန ဖန္တီးေပးရမည္။

အားနည္းခ်က္မ်ား ျဖည့္စြက္ေရးကို အင္တိုက္အားတိုက္ တိက်မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္မည္။ အမ်ားျပည္သူ႔ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံု၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ သယံဇာတႏွင္႔ ပတ္ဝန္းက်င္စသည့္ က်ားကန္ေပးႏိုင္စြမ္းကို အရွိန္ျမွင္႔ တိုးျမွင္႔မည္။

ဆင္းရဲေသာ ေဒသမ်ားႏွင္႔ ဆင္းရဲသူမ်ားသည္ အေတာ္အတန္ ခ်မ္းသာသည့္ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္း ဘက္စံု တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အႀကီးဆံုး အားနည္းခ်က္ ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ႔ခ်ေရးႏွင္႔ ပေပ်ာက္ေစေရးကို နက္ရိႈင္းစြာႏွင္႔ တိက်မွန္ကန္စြာျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္မည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ ဆင္းရဲသူ ဦးေရ ၁၀သန္းေက်ာ္ ေလွ်ာ႔ခ်ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ ဗဟုိအစိုးရမွ သီးသန္႔ဘ႑ာေငြ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ေက်ာ္ တိုးပြားေစမည္။

၂၊ အေရးႀကီး နယ္ပယ္မ်ားႏွင္႔ ေသာ႔ခ်က္က်ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကို ေဇာက္ခ်ျပဳလုပ္မည္။

အစုိးရ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ ေျပာင္းလဲမႈကို ဆက္တိုက္ တြန္းအားေပးမည္။

ဘ႑ာေရးႏွင္႔ အခြန္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ဆက္လက္ တြန္းအားေပးမည္။

ေငြေၾကးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္မည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဥစၥာဓနဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အရွိန္ျမွင္႔ တြန္းအားေပးမည္။

အမ်ားပိုင္စနစ္ စီးပြားေရး၏ ရွင္သန္မႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ေဖာ္ထုတ္မည္။

ပိုင္ဆိုင္ခြင္႔ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး စနစ္ တည္ေဆာက္ေရးကို အားျဖည့္ ေဆာင္ရြက္မည္။

လူမႈေရး စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အင္တိုက္အားတိုက္ တြန္းအားေပးမည္။

ေဂဟစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေဇာက္ခ်ျပဳလုပ္မည္။

၃၊ ျပည္တြင္းဝယ္လိုအား ေရွ႕အလားအလာမ်ားကို တစ္ဆင္႔တိုး ေဖာ္ထုတ္မည္။

စားသံုးမႈ ေျခလွမ္းမွန္မွန္ျဖင္႔ တိုးတက္ေစရန္ တြန္းအားေပးမည္။ ပထမအခ်က္က ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စားသံုးမႈကို အရွိန္ျမွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမည္။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ႔ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သုံးစဲြမႈကို တိုးပြားေစမည္။ တတိယ အခ်က္က ေစ်းကြက္စနစ္ျပဳျပင္မႈကို ေဆာင္ရြက္မည္။

ထိေရာက္ေသာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈကို တက္ၾကြစြာ တိုးခ်ဲ႕မည္။ အားနည္းခ်က္ ျဖည့္စြက္ေရး၊ ဖဲြ႔စည္းပံု ထိန္းညိွေရး၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ တြန္းအားေပးေရး၊ ျပည္သူမ်ားကို အက်ိဳးစီးပြား ခံစားႏိုင္ေစေရး စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ ရင္းႏွီးေငြ ရင္းႏီွးေစမည္။ ယခုႏွစ္တြင္ မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး နယ္ပယ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တရုတ္ယြမ္ေငြ ဘီလီယံ ၈၀၀၊ ကားလမ္းႏွင္႔ ေရေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမ်ားတြင္ ယြမ္ေငြ ဘီလီယံေပါင္း ၁၈၀၀ကို ထုတ္ေပးမည္။ အေရးႀကီး ဆည္ေျမာင္းတာတမံ လုပ္ငန္းရပ္သစ္ ၁၅ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး ရထားလမ္းဆက္သြယ္ေရး၊ ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္း၊ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံု စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အေရးႀကီး လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို ဆက္လက္ အားျဖည့္ ေဆာင္ရြက္မည္။ ဗဟိုအစုိးရ ဘတ္ဂ်က္မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ ယြမ္ေငြ ၅၀၇႕၆ဘီလီယံ ရွိသည္။ အရပ္ဘက္မွ ရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံမႈ တြန္းအားေပးေရး မူဝါဒႏွင္႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္စံုေစၿပီး လက္ေတြ႔ေဖာ္ ေဆာင္မည္။

ဇုန္နယ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စနစ္ကို တရားနည္းလမ္းက်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္။

ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈသစ္မ်ိဳးကို လက္ေတြ႔ထိေရာက္စြာ တြန္းအားေပးမည္။

၄၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈျဖင္႔ the real economy ဖဲြ႔စည္းပံု ထိန္းညွိေရးႏွင္႔ အဆင္႔တိုးျမွင္႔ေရးကို ဦးေဆာင္တြန္းအားေပးမည္။ The real economyသည္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံ၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ အစဥ္တစိုက္ျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥမွာ ဖဲြ႔စည္းပံု ထိန္းညွိေရးႏွင္႔ အဆင္႔တိုးျမွင္႔ေရးကို အရွိန္ျမွင္႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။

ထြန္းသစ္စ လုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္ျမွင္႔ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မည္။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ထြန္္းသစ္စ လုပ္ငန္း ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းကို ဘက္စံုလက္ေတြ႔ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ပစၥည္းသစ္၊ A.I၊ ဇီဝေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရး၊ 5Gမိုဘိုင္ဆက္သြယ္ေရးစသည့္ နည္းပညာ တီထြင္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို အရွိန္ျမွင္႔ေဆာင္ရြက္ၿပီး လုပ္ငန္းစုမ်ားကို ႀကီးမားေတာင္႔တင္ လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္။ အတူမွ်ေဝခံစားမႈရွိေသာ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အားေပးေထာက္ခံၿပီး လူမႈေရး အရင္းအျမစ္မ်ား အသံုးျပဳမႈကို တုိးျမွင္႔၍ ျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈဘဝကို အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္။ ယခုႏွစ္တြင္ အင္တာနက္ အရွိန္ တုိးျမွင္႔ေရးႏွင္႔ အင္တာနက္ သံုးစဲြမႈ စရိတ္ ေလွ်ာ႔ခ်ေရးတြင္ ပိုမို ႀကီးမားသည့္ ေျခလွမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းမည္။

သမရိုးက် လုပ္ငန္းမ်ားကို အင္တိုက္အားတိုက္ ျပဳျပင္တိုးျမွင္႔မည္။ စမတ္ ထုတ္လုပ္မႈကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေခတ္မီ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို အင္တိုက္အားတိုက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစကာ တရုတ္ျပည္၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို အဆင္႔ျမင္႔ ေနရာတြင္ ေရာက္ရွိရန္ တြန္းအားေပးေဆာာက္ရြက္မည္။

အမ်ားျပည္သူ လုပ္ငန္းတည္ေတာင္ေရးႏွင္႔ ဆန္္းသစ္တီထြင္ေရးကို ဆက္တိုက္ တြန္းအားေပးမည္။

အရည္အေသြးႏွင္႔ အရည္အခ်င္းကို ဘက္စံုတုိးျမွင္႔မည္။ လက္မႈပညာသည္၏ အလုပ္ကို တိက်ေသခ်ာစြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သည့္ စိတ္ဓါတ္အား ျပန္လည္ထြန္းကား အမွတ္ရေအာင္ အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ "တရုတ္ လက္မႈပညာသည္"မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ကာ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ "တရုတ္ကုန္တံဆိပ္"ကို ဖန္တီးေပးကာ တရုတ္ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ ေရာက္ရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္။

၅၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး ေျခလွမ္းမွန္မွန္ျဖင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင္႔ လယ္သမားမ်ား၏ ဝင္ေငြ ဆက္တိုက္တုိးပြားလာေအာင္ တြန္းအားေပးမည္။

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း ဖဲြ႔စည္းပံု ထိန္းညွိေရးကို တြန္းအားေပးမည္။

ေခတ္မီ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး တည္ေဆာက္မႈကို အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္မည္။

ေက်းလက္ေဒသ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေဇာက္ခ်ျပဳလုပ္မည္။

ေက်းလက္ေဒသရွိ အမ်ားျပည္သူ႔ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးကို အားျဖည့္ ေဆာင္ရြက္မည္။

၆၊ ျပည္ပကို တံခါးဖြင္႔မႈအား တက္ၾကြစြာ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မည္။

One Belt and Road တည္ေဆာက္ေရးကို လက္ေတြ႔ထိေရာက္စြာ တြန္းအား ေပးမည္။ အတူညွိႏိႈင္းတိုင္ပင္ေရး၊ အတူ တည္ေဆာက္ေရးႏွင္႔ အတူမွ်ေဝခံစားေရးမူမ်ား ကိုစဲြကိုင္မည္။ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေဇာက္ခ် ျပဳလုပ္မည္။ ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ခရီးသြားလာေရး အပါအဝင္ နယ္ပယ္မ်ားမွ ကူးလူးဖလွယ္မႈႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္မည္။ One Belt and Road ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ထိပ္သီးဖုိရမ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ က်င္းပၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင္႔ အတူတကြ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေရးတြင္ အခန္းက႑သစ္ကို ဖြင္႔လွစ္မည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရးကို ဆက္လက္ ေျခလွမ္းမွန္မွန္ျဖင္႔ ေကာင္းမြန္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ႏိုင္ေအာင္ တြန္းအားေပးမည္။

ႏိုင္ငံျခား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေျခအေနကို အင္တိုက္အားတိုက္ ဖန္တီးေပးမည္။

ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈႏွင္႔ ရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံမႈ လြတ္လပ္စြာျပဳလုပ္ေရးႏွင္႔လြယ္ကူ ေစေရးကို တြန္းအားေပးမည္။ စီးပြားေရး ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းသည္ ႏိုင္ငံအသီးသီးမ်ား ၏အရင္းခံအက်ိဳးစီးပြားႏွင္႔ ကိုက္ညီသည္။ တရုတ္ျပည္သည္ ဂလိုဘယ္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ဦးလည္မသုန္ တြန္းအားေပးၿပီး ဘက္ေပါင္းစံု ကုန္သြယ္ေရးစနစ္ ၏အဆင္႔ေနရာကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ကာ ဘက္ေပါင္းစံု ကုန္သြယ္ေရး ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည္။ မိမိတို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔အတူ တရုတ္-အာဆီယံ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ အဆင္႔တိုးျမွင္႔ေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ဘက္စံု အာဏာတည္ေရးႏွင္႔ လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို တြန္းအားေပးၿပီး ေဒသတြင္း ဘက္စံု စီးပြားေရး မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြကို အျမန္ဆံုး က်င္းပၿပီးစီးကာ အာရွႏွင္႔ ပစိဖိတ္္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရးကို တြန္းအားေပးမည္။ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံႏွင္႔ ေဒသမ်ားႏွင္႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရးႏွင္႔ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမည္။ တရုတ္ျပည္သည္ တာဝန္ယူတတ္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္၍ ကတိျပဳခ်က္မ်ားကို ေလးနက္စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီး ရရွိသင္႔ေသာ အခြင္႔အေရးကိုလည္း ျပတ္ျပတ္သားသား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မည္။

၇၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးႏွင္႔ ျပဳျပင္ေရးကို အားျဖည့္ ေဆာင္ရြက္မည္။

အျပာေရာင္ေကာင္းကင္ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ေရးကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္မည္။ ယခုႏွစ္တြင္ so2ႏွင္႔ nitrogen oxides အပါအဝင္ ညစ္ညမ္းမႈ ထုတ္လႊတ္ျခင္း ပမာဏသည္ ၃ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ႔ၿပီး ေလထုထဲတြင္ PM2.5ပါဝင္မႈႏႈန္းသည္လည္း သိသာထင္ရွားစြာ က်ဆင္းခဲ႔သည္။ ပထမအခ်က္က ေက်ာက္မီးေသြးကို ေလာင္စာအျဖစ္ အသံုးျပဳရာတြင္ ညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ျခင္း ျပႆနာကို အရွိန္ျမွင္႔ ေျဖရွင္းေပးမည္။ ဒုတိယအခ်က္ ကေတာ႔ ညစ္ညမ္မႈ ထုတ္လုပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ျပဳျပင္ေရးကို ဘက္စံုတြန္းအားေပးမည္။ တတိယအခ်က္က ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏ ဓါတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မႈ ျပဳျပင္ေရးကို အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္မည္။ စတုတၳအခ်က္ကေတာ႔ အလြန္ဆိုးရြားသည့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ရင္ဆိုင္ရန္ ထိေရာက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္မည္။ ပဥၥမအခ်က္က သေဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ တရားဥပေဒ က်င္႔သံုးေရး၊ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင္႔ အေရးယူေရးကို တင္းက်ပ္စြာ ေဆာင္ရြက္မည္။

ေရ၊ ေျမဆီလႊာ ညစ္ညမ္းမႈ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင္႔ ျပဳျပင္ေရးကို အားျဖည့္ ေဆာင္ရြက္မည္။ အဓိက ေဒသႏွင္႔ ျမစ္ဝွမ္းေဒသမ်ားရွိ ေရညစ္ညမ္းမႈွ ျပဳျပင္ေရးကို ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္မည္။

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ေရးႏွင္႔ တည္ေဆာက္ေရးကို တြန္းအားေပးမည္။

၈၊ ျပည္သူတို႔၏ စားဝတ္ေနေရးကို အာမခံေပးေရးႏွင္႔ ေကာင္းမြန္ေစေရးအား အေလးထား ေဆာင္ရြက္သည့္ လူမႈေရး တည္ေဆာက္ေရးကို တြန္းအားေပးမည္။

အလုပ္အကိုင္ေနရာ ခ်ထားေရးႏွင္႔ လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ေရးကို အင္တိုက္အားတိုက္ တြန္းအားေပးမည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ဘဲြ႔ရတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ဦးေရမွာ ၇သန္း၉သိန္း၅ေသာင္းရွိၿပီး စံခ်ိန္သစ္ကို တင္မည္။ အလုပ္အကိုင္ေနရာ ခ်ထားေရး တြန္းအားေပးေရး၊ လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ေရး ဦးေဆာင္မႈ စီမံကိန္းကို လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ၿပီး နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင္႔ အလုပ္အကိုင္ေနရာခ်ထားေရးကို တြန္းအားေပးမည္။

တရားမွ်တၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးကို ေဆာင္ရြက္မည္။

က်န္းမာသည့္ တရုတ္ျပည္ တည္ေဆာက္ေရးကို တြန္းအားေပးမည္။

ျပည္သူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရး အာမခံေပးေရး ကြန္ရက္ကို လက္ေတြ႔ထိေရာက္စြာ တည္ေဆာက္မည္။

ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္။

လူမႈေရး ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေရးႏွင္႔ စီမံခန္႔ခဲြေရး ဆန္းသစ္တီထြင္မႈကို တြန္းအားေပးမည္။

၉၊ အစုိးရတည္ေဆာက္ေရးကို ဘက္စံု အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္မည္။ အစုိးရ၏ လုပ္ငန္း တာဝန္ေျပာင္းလဲေစေရးကို အရွိန္ျမွင္႔ေဆာင္ရြက္ၿပီး စီမံခန္႔ခဲြေရး အလုပ္တြင္က်ယ္မႈႏွင္႔ စီမံခန္႔ခဲြႏိုင္စြမ္းကို တုိးျမွင္႔ကာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ အက်ိဳးေဆာင္မည္။

ဥပေဒႏွင္႔ အညီ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ဘက္စံုလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေရးကို စဲြကိုင္မည္။

သန္႔စင္ေရးကို အစဥ္တစိုက္ ထိန္းသိမ္းထားမည္။ အဂတိ လိုက္စားမႈမ်ားကို ဆက္လက္ တင္းက်ပ္ျပတ္သားစြာ တိုက္ဖ်က္ၿပီး အဓိက နယ္ပယ္မ်ား အေပၚ အာရံုစိုက္ ကာ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္ထိပါးသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ဥပေဒအရ တင္းက်ပ္စြာ စစ္ေဆးအေရးယူမည္။

အလုပ္ေက်ျပြန္ေအာင္ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား၊ ရိုးရိုးသားသား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မည္။ ေကဒါေခါင္းေဆာင္အားလံုးသည္ ျပည္သူမ်ားႏွင္႔ အတူ တက္ညီလက္ညီ ေဆာင္ရြက္ၿပီး လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈျဖင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တြန္းအားေပးကာ အနာဂတ္ေရး ဖန္တီးေပးရန္ အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကမည္။

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား၊

ကမၻာ႔ ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ စီးပြားေရး စနစ္ နက္ရိႈင္းစြာ ေျပာင္းလဲလာျခင္းႏွင္႔အမွ် တရုတ္ျပည္သည္ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးႏွင္႔ တရားမွ်တေရးကို အစဥ္တစိုက္ စဲြကိုင္ၿပီး ကမၻာ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သူ၊ ကမၻာ႔ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္ သူႏွင္႔ႏိုင္ငံတကာ စည္းစနစ္ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သူ ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနပါသည္။ မိမိတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚ ဦးလည္မသုန္ ေလွ်ာက္လွမ္းၿပီး ဘက္ေပါင္းစံု ပါဝင္ၾကသည့္ စနစ္၏ ၾသဇာႏွင္႔ ထိေရာက္မႈကို ျပတ္သားစြာ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္မည္။ မိမိတို႔သည္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ကမၻာ႔ စီမံခန္႔ခဲြေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ နက္ရိႈင္းစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ကာ စီးပြားေရး ဂလိုဘယ္ လိုက္ေဇးရွင္းကို သက္ညွာေထာက္ထားမႈ၊ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစရး၊ တရားမွ်တေရးႏွင္႔ တရားနည္းလမ္းက်ေရး ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ဦးတည္ခ်က္သို႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ဦးေဆာင္ မည္။ အေထြေထြ တည္ၿငိမ္မႈႏွင္႔ ညီမွ်စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံႀကီး ဆက္ဆံမႈ မူေဘာင္ တည္ေဆာက္ေရးကို တြန္းအားေပးၿပီး အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း ဆက္ဆံမႈရွိၿပီး အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈရွိကာ လက္တဲြ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ၾကေသာ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနကို ဖန္တီးေပးမည္။ မိမိတို႔သည္ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဆင္႔ကို ဘက္စံုတိုးျမွင္႔ၿပီး လူအမ်ား အာရံုစိုက္ေနၾကေသာ ဂလိုဘယ္ႏွင္႔ ေဒသတြင္း ျပႆနာမ်ား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရး အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို တက္ၾကြစြာ တင္ျပမည္။ ႏိုင္ငံျခား အခြင္႔အေရး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးစနစ္ျပည့္စံုေစေရးႏွင္႔ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္း တည္ေဆာက္ေရးကို အရွိန္ျမွင္႔ ေဆာင္ရြက္မည္။ မိမိတို႔သည္ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုႀကီးႏွင္႔အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင္႔ အတူတကြ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေရးကို အျမဳေတျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံမႈသစ္ တည္ေဆာက္ရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းၿပီး လူသားကံၾကမၼာ အသိုက္အဝန္း ဖန္တီးေပးေရး အတြက္ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္မႈသစ္မ်ား ျပဳလုပ္မည္။