မတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္သည္ ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ တတိယ အၾကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ အစုိးရလုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာကုိ တင္ျပခဲ႔သည္။

၂၀၁၄  ခုနွစ္အတြင္း အစုိးရလုပ္ငန္းနွင္႔ ပတ္သက္ျပီး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္ တစ္နွစ္အတြင္း တရုတ္ျပည္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး၌ ရင္ဆုိင္ရသည္႔ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အေျခအေနသည္ လြန္စြာ ရွဳပ္ေထးခဲ႔ြေၾကာင္း၊ ရဲေဘာ္ ရွီက်င္႔ဖိန္က ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္႔ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ၏ ဦးေဆာင္မွုျဖင္႔ တရုတ္တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံတုိ႔သည္ တစ္နွစ္တာ စီးပြါးေရးနွင္႔ လူမွုေရး ဖြံ႔ျဖိဳးမွုဆုိင္ရာ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ တစ္နွစ္အတြင္း တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရးနွင္႔ လူမွုေရးမွာ မွန္မွန္ တုိးတက္လာျပီး တည္ျငိမ္မွုထဲတြင္ တုိးတက္မွု ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ ဂ်ီဒီပီ ပမာဏမွာ ယြမ္ ဘီလီယံ ၆ ေသာင္း ၃၆၀၀ ရွိျပီး ၂၀၁၃ ခုနွစ္ကထက္ ၇ ႔၄ ရာခုိင္နွုန္း တုိးမ်ားလာေၾကာင္း၊ ျမိဳ႔ျပ အလုပ္အကုိင္ေနရာသစ္ ၁၃၂ သိန္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္ တုိးလာေၾကာင္း၊ စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္မွု ပမာဏမွာ တရုတ္က်င္း ဘီလီယံ ၁၂၁၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု လူတစ္ဦးခ်င္း ပ်မ္းမွ် ဝင္ေငြမွာ ၈ ရာခုိင္နွုန္း တုိးတက္လာခဲ႔ေၾကာင္း၊ ေက်းလက္ ဆင္းရဲသား ဦးေရ ၁၂၃ သိန္း ၂ ေသာင္းေလာက္ ေလ်ာ႔နည္းလာေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္အတြင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အခက္အခဲမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားျပီး ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဓိက လုပ္ေဆာင္္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း၊ ပထမ အေနနွင္႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ စီးပြါးေရး မွန္မွန္ တုိးတက္မွုကုိ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ေဒသအရ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အေျခခံေပၚတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္အရ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ေဆာင္ ခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ တက္ၾကြေသာ ဘ႑ာေရး မူဝါဒနွင္႔ ပုံမွန္ တည္ျငိမ္ေသာ ေငြေၾကး မူဝါဒမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ဒုတိယ အေနနွင္႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင္႔ တံခါးဖြင္႔ေရးလုပ္ငန္းကုိ ေဇာက္ခ် ျပဳလုပ္ျပီး စီးပြါးေရးနွင္႔ လူမွုေရးကုိ ရွင္သန္စြာ ဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္ လာေစခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အဓိက လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ား၌ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမွုကုိ တြန္းအားေပးခဲ႔ေၾကာင္း၊ စြမ္းအင္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး စသည္႔ နယ္ပယ္မ်ား၌ ကုန္ေစ်းနွုန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းကုိ လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အေျခခံလုပ္ငန္းဌာနမ်ားအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာမ်ား လဲႊေျပာင္းအပ္နွင္းေရးလုပ္ငန္းကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွု ဆုိင္ရာ အေရးၾကီးလုပ္ငန္း အျဖစ္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီမွ ဌာန အသီးသီးတုိ႔သည္ တစ္နွစ္အတြင္း စိစစ္ေရး အစီအစဥ္ ၂၄၆ ရပ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ တံခါးဖြင္႔ေရးလုပ္ငန္းကုိ အားသစ္ ေလာင္းေပးကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုနွင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးမွုကုိ တြန္းအားေပးခဲ႔ေၾကာင္း၊ နုိင္ငံျခား တုိက္ရုိက္ ေငြရင္းျမွဳပ္နွံမွု အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၉ ႔၆  ဘီလီယံကုိ အသုံးျပဳျပီး ကမၻာ႔ ပထမဆုံးေနရာ၌ တည္ရွိနုိင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ျပည္ပနုိင္ငံမ်ား၌ တရုတ္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၏ တုိက္ရုိက္ ေငြရင္းျမွဳပ္နွံမွု ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၁၀၂ ႔၉ ဘီလီယံ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ တတိယ အေနနွင္႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ စီးပြါးေရး ဖဲြ႔စည္းပုံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ အားျဖည္႔ျပီး ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အလားအလာကုိ တြန္းအားေပးခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိသည္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး အေျခခံ ပုိမုိ ခုိင္မာ လာေအာင္ အဆက္မျပတ္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွု ဖဲြ႔စည္းပုံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းကုိ အားျဖည္႔ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး နယ္ပယ္သစ္မ်ားကုိ အေလးထား ေဖၚထုတ္ခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင္႔ ေဒသခ်င္း ညီမွ်စြာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းကုိ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ေတာင္ပုိင္းကေရကုိ ေျမာက္ပုိင္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၏ ပထမ အဆင္႔ကာလ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ျပီးေျမာက္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဆန္းသစ္တီထြင္မွုျဖင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးမွုကုိ တြန္းအား ေပးေရး မဟာဗ်ဴဟာကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ျပီး အေရးၾကီး သိပၸံနည္းပညာ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တုိးတက္ေအာင္ျမင္မွုသစ္မ်ားကုိ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ စတုတၳ အေနနွင္႔ ျပည္သူလူထု ေနထုိင္မွုဘဝ အာမခံေပးေရး လုပ္ငန္းကုိ ေသခ်ာ လုပ္ေဆာင္ျပီး ျပည္သူလူထု၏ေနထုိင္မွုဘဝ နယ္ပယ္၌ ဘ႑ာေရး သုံးေငြမွာ စုစုေပါင္း ပမာဏ၏ ရာခုိင္နွုန္း ၇၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အလုပ္အကုိင္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းနွင္႔ လူမွု အာမခံေပးေရးလုပ္ငန္းကုိ အားျဖည္႔ေဆာင္ရြက္ျပီး အလုပ္အကုိင္ေနရာ တုိးခ်ဲ႔ေရး မူဝါဒ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ တန္းတူရည္တူ ပညာသင္ယူခြင္႔ ရရွိေရး လုပ္ငန္းကုိ အားျဖည္႔ေဆာင္ရြက္ျပီး တစ္ျပည္လုံး၌ ပညာေရးဆုိင္ရာ  ဘ႑ာေရး သုံးေငြ ပမာဏမွာ ဂ်ီဒီပီ စုစုေပါင္းပမာဏ၏ ၄ ရာခုိင္နွုန္းေက်ာ္ ရွိလာခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ေဆးဝါးကုသေရးလုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုနွင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးမွုကုိ ေလးနက္စြာ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ တစ္ျပည္လုံး၌ ေဆးဝါး အာမခံ ျပဳနွုန္းမွာ ၉၅ ရာခုိင္နွုန္းေက်ာ္ ရွိျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ယဥ္ေက်းမွုနွင္႔ ယဥ္ေက်းမွုဆုိင္ရာ ကုန္ထုတ္လုပ္မွု လုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္လာေအာင္ တက္ၾကြစြာ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ပဥၥမ အေနနွင္႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ လူမွုေရး စီမံခန္႔ခဲြမွုကုိ ဆန္းသစ္တီထြင္ျပီး ရပ္ရြာေအးခ်မ္းမွုနွင္႔ သင္႔ျမတ္ေဖၚေရြမွုကုိ အားသစ္ေလာင္းေပးခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ လူတ်န္႔နွင္႔ က်င္ဂူ ေဒသမ်ား၌ ငလ်င္ေဘး ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းနွင္႔ ေဘးလြန္ကာလ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဥပေဒနွင္႔အညီ နုိင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းကုိ အစြမ္းကုန္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ အစုိးရ လုပ္ငန္းမ်ား ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္း ေဆာင္ရြက္မွုမွာ ပုိမုိ နက္ရွိဳင္းလာခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ၏ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ ၈ ရပ္ကုိ တင္းက်ပ္ မွန္ကန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ျပီး အဂတိ လုိက္စားမွု တိုက္ဖ်က္ေရးနွင္႔ ပါတီ သန္႔စင္ေရးလုပ္ငန္းကုိ တြန္းအားေပးခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ တစ္နွစ္အတြင္း တရုတ္ျပည္၏ သံတမန္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ တုိးတက္ေအာင္ျမင္မွု မ်ားစြာကုိ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္ အပါအဝင္ နုိင္ငံေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ နုိင္ငံမ်ားစြာသုိ႔ ခရီးလွည္႔လည္ခဲ႔ျပီး ဂ်ီ-၂၀၊ ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးနွင္႔ အေရွ႔အာရ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမ်ား အပါအဝင္ အေရးၾကီး နုိင္ငံတကာ အစည္းအေဝးမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ တစ္နွစ္အတြင္း ရရွိခဲ႔သည္႔ တုိးတက္ေအာင္ျမင္မွုမ်ားသည္ ရဲေဘာ္ ရွီက်င္႔ဖိန္က ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သည္႔ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီနွင္႔ ပါတီ တစ္ရပ္လုံး၊ တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္လုံးနွင္႔ တစ္ျပည္လုံးမွ တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစုံတုိ႔ လက္တဲြ ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အက်ိဳးရလဒ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ တုိးတက္ေအာင္ျမင္မွုမ်ားကုိ ရရွိခဲ႔ေသာ္လည္း အခက္အခဲနွင္႔ စိန္ေခၚမွုမ်ားကုိလည္း ၾကံဳေတြ႔ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနွင္႔ ျပႆနာမ်ားကုိ ရဲရဲဝံ႔ဝံ႔ ရင္ဆုိင္ျပီး သမုိင္းေပး တာဝန္မ်ားကုိ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၅ ခုနွစ္က လုပ္ငန္းမ်ား စီမံခန္႔ခဲြေရးနွင္႔ ပတ္သက္ျပီး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ဆုိရွယ္လစ္ ပဏာမ အဆင႔္ကာလ၌ တည္ရွိေနေသးသျဖင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးမွုသည္ အေရးအၾကီးဆုံး ကိစၥ ျဖစ္ျမဲ ျဖစ္ေနေသးေၾကာင္း၊ တခ်ိန္တည္းတြင္ တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရးမွာ အေျခအေနသစ္ ကာလသုိ႔ ဝင္ေရာက္ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ကမၻာ႔စီးပြါးေရးမွာ ေလးနက္စြာ ေျပာင္းလဲေနသည္႔ အခ်ိန္ ကာလ၌ တည္ရွိေနသျဖင္႔ တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရးဆုိင္ရာ ဖိအား တုိးလာေနေသးေၾကာင္း၊ တခ်ိန္တည္းတြင္ တရုတ္ျပည္ ဖြံ႔ျဖိဳးမွုတြင္ အေရးၾကီး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အခြင္႔အလမ္း မ်ားစြာ ရွိေနေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ယခုနွစ္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုကုိ ဘက္စုံ ေဇာက္ခ် ျပဳလုပ္ေရး ဆုိင္ရာ ေသာ႔ခ်က္က်ေသာ နွစ္တစ္နွစ္ ျဖစ္ျပီး ဥပေဒနွင္႔အညီ နုိင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆုိင္ရာ အစဦးပုိင္းနွစ္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရ အေနနွင္႔ စီးပြါးေရး အေျခအေနသစ္ ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ျပီး ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ စီးပြါးေရး အသင္႔အတင္႔ လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္ေရးနွင္႔ အဆင္႔ျမင္႔ အရည္အခ်င္းဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ နွစ္ခုကုိ ေရွးရွဳျပီး တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရး အဆင္႔ျမွင္႔တင္ေရး အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ေစရန္ ၾကိဳးပမ္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ယခုနွစ္ စီးပြါးေရးနွင္႔ လူမွုေရး ဖြံ႔ျဖိဳးမွုဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ဂ်ီဒီပီ တုိးတက္နွုန္း ၇ ရာခုိင္နွုန္း ဝန္းက်င္ ရွိေစရန္၊ ကုန္ေစ်းနွုန္း ျမင္႔တက္နွုန္း ၃ ရာခုိင္နွုန္း ဝန္းက်င္ ရွိေစရန္၊ ျမိဳ႔ျပ အလုပ္အကုိင္ေနရာသစ္ ၁၀ သန္းေက်ာ္ တုိးေစရန္ စသျဖင္႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ယခုနွစ္ အစုိးရလုပ္ငန္းကုိ ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ လုိလွ်င္ ေအာက္ပါ အခ်က္ သုံးခ်က္ကုိ အေလးထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပထမ အခ်က္သည္ မကၠရုိ စီးပြါးေရးမူဝါဒ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျပီး တက္ၾကြေသာ ဘ႑ာေရး မူဝါဒနွင္႔ တည္ျငိမ္ေသာ ေငြေၾကးမူဝါဒကုိ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ယခုနွစ္ ဘ႑ာေရး လုိေငြျပမွုပမာမွာ ယြမ္ ဘီလီယံ ၁၆၂၀ ရွိရန္ လ်ာထားျပီး ၂၀၁၃ ခုနွစ္ကထက္ ယြမ္ ဘီလီယံ ၂၇၀ ျမင္႔တက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ဒုတိယ အခ်က္သည္ စီးပြါးေရး မွန္မွန္ တုိးတက္မွုနွင္႔ ဖဲြ႔စည္းပုံ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္း ညီမွ်မွုကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ တတိယအခ်က္သည္ စီးပြါးေရးနွင္႔ လူမွုေရး ဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္ေရး ဆုိင္ရာ စြမ္းအားသစ္ကုိ ေမြးထုတ္ ေဖၚထုတ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင္႔ တံခါးဖြင္႔ေရး လုပ္ငန္းကုိ ေဇာက္ခ် တြန္းအားေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခခံလုပ္ငန္းဌာနမ်ားအား ပုိမုိ မ်ားျပားေသာ အာဏာကုိ လဲႊေျပာင္း အပ္နွင္းေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံ ျပဳလုပ္ျပီး ေငြရင္းျမွဳပ္နွံေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အခြင္႔အလမ္းမ်ားကုိ ထိထိမိမိ အသုံးျပဳျပီး ကုန္ေစ်းနွုန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းကုိ ပုိုမုိ ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အခြန္ ေကာက္ယူေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွု လုပ္ငန္းတြင္ တုိးတက္မွုသစ္ ရရွိေစရန္ အားျဖည္႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းနွင္႔ပတ္သက္ျပီး ေငြေၾကး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုလုပ္ငန္းကုိ အားျဖည္႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ယြမ္ေငြနွင္႔ နုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္နွုန္း ညီမွ်လာေအာင္ ထိန္းသိမ္းသြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ နုိင္ငံေတာ္ပုိင္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုကုိ ေဇာက္ခ် ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နုိင္ငံေတာ္ပုိင္ မဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မွုကုိ အားေပးေထာက္ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ တံခါးဖြင္႔ေရးသည္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွု ျဖစ္ျပီး တံခါးဖြင္႔ေရး လုပ္ငန္းကုိ အဆင္႔ျမွင္႔တင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နုိင္ငံျခားကုန္သြယ္မွု အဆင္႔ျမွင္႔တင္ေရးနွင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ တြန္းအားေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ နုိင္ငံျခား ေငြရင္းျမွဳပ္နွံမွုကုိ ပုိမုိ တက္ၾကြျပီး ပုိမုိ ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ျပည္ပနုိင္ငံမ်ား၌ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွုလုပ္ငန္းကုိ ပုိမုိ ျမန္ဆန္စြာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ က႑စုံ တံခါးဖြင္႔ေရး အေျခအေနသစ္ကုိ ထူေထာင္ရမည္ ျဖစ္ျပီး ပုိးလမ္းမၾကီး စီးပြါးေရး စဲၾကၤန္နွင္႔ ၂၁ ရာစု ပင္လယ္ ပုိးလမ္းမၾကီး တည္ေထာင္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွုကုိ တြန္းအားေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ နွစ္နုိင္ငံအၾကား၊ နုိင္ငံစုံနွင္႔ ေဒသတြင္း တံခါးဖြင္႔ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု လုပ္ငန္းကုိ စီမံ္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ျပီး နုိင္ငံစုံ ကုန္သြယ္ေရး စနစ္ကုိ ထိန္းသိမ္းသြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ စီးပြါးေရး မွန္မွန္ တုိးတက္ေရးနွင္႔ ဖဲြ႔စည္းပုံ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေရးတုိ႔ကုိ တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုန္ပစၥည္း စားသုံးမွု တုိးတက္ေရး ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္သစ္မ်ားကုိ ေဖၚထုတ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ အမ်ားျပည္သူနွင္႔ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ေငြရင္းျမွဳပ္နွံမွုကုိ တုိးျမွင္႔ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေရးၾကီး လုပ္ငန္းစဥ္သစ္ တစ္သုတ္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး ေခတ္မီေရးလုပ္ငန္း ပုိမုိ လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္လာေအာင္ ၾကိဳးပမ္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုနွစ္ စာနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္မွု ပမာဏကုိ တရုတ္က်င္း ဘီလီယံ ၁၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ေသာက္သုံးေရလုပ္ငန္းနွင္႔ ကားလမ္း ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းကုိ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုနွစ္အတြင္း ေက်းလက္ေနသူ သန္း ၆၀ ေက်ာ္တုိ႔၏ ေသာက္သုံးေရး လုံျခံဳမွု ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာ၌ စုိက္ပ်ိဳးေျမ ဧရိယာ မေလ်ာ႔နည္းလာေအာင္၊ လယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြါးကုိ အာမခံ ေပးနုိင္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ အမ်ိဳးအစားသစ္ ျမိဳ႔ျပတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း တုိးတက္ လာေအာင္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမိဳ႔ျပ အိမ္ေဟာင္းမ်ား ျပဳျပင္မြမ္းမံေရး လုပ္ငန္းကုိ အားျဖည္႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ျမိဳ႔ျပ ခဲရာခက္ဆစ္ ျပႆနာမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး နည္းလမ္းျဖင္႔ ေျဖရွင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ျမိဳ႔ျပ စီမံခန္႔ခဲြေရးနွင္႔ တည္ေဆာက္ေရး အရည္အခ်င္းကုိ ျမွင္႔တင္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ေဒသဆုိင္ရာ ဖြံ႔ျ့ဖိဳးတုိးတက္ေရး နယ္ပယ္သစ္မ်ားကုိ ေဖၚထုတ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ပင္လယ္အဏၰဝါဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေရးဆဲြ ခ်မွတ္ရမည္ ျဖစ္ျပီး ပင္လယ္ေရးရာ သိပၸံနည္းပညာ အရည္အခ်င္းကုိ ျမွင္႔တင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မွု ဖဲြ႔စည္းပုံ႔ အဆင္႔ျမွင္႔တင္လာေအာင္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ထြန္းသစ္စလုပ္ငန္းမ်ား၏ ယွဥ္ျပိဳင္စြမ္းအားကုိ တုိးျမွင္႔ ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းသည္ အလုပ္အကုိင္ ေနရာ မ်ားစြာ ခ်ထားနုိင္ျပီး အလားအလာ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊ ဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင္႔ တံခါးဖြင္႔ေရး လုပ္ငန္းကုိ နက္ရွိဳင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ သိပၸံနည္းပညာ ဆန္းသစ္တီထြင္မွုကုိ စနစ္ဆုိင္ရာ ဆန္းသစ္တီထြင္မွုျဖင္႔ တြန္းအားေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားသည္ နည္းပညာ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး ဆုိင္ရာ ပင္မ အင္အား ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ သိပၸံနည္းပညာ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခဲြေရးလုပ္ငန္း ပုိမုိ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပြင္႔လင္းျပီး ညီညြတ္ေသာ နုိင္ငံေတာ္ သိပၸံနည္းပညာ စီမံခန္႔ခြဲေရး ပလက္ေဖာင္းကုိ တည္ေထာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ျပည္သူလူထု ေနထုိင္မွုဘဝ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေရးနွင္႔ လူမွုေရး တုိးတက္မွုမ်ားကုိ ဆက္တုိက္ တြန္းအားေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝင္ေငြ ခဲြေဝေရးစနစ္ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ လုပ္ငန္းထူေေထာင္မွုနွင္႔ အလုပ္အကုိင္ ေနရာခ်ထားမွုကုိ အားျဖည္႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္အကုိင္ေနရာခ်ထားမွုကုိ လုပ္ငန္း ထူေထာင္ျခင္းကုိအားကုိးျပီး တြန္းအားေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ လူမွု အာမခံေရးလုပ္ငန္းကုိ တြန္းအားေပးျပီး ျပည္သူလူထု၏ ဝင္ေငြ တုိးမ်ားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ပညာေရးလုပ္ငန္းကုိ ညီမွ်စြာ တုိးတက္လာေစျပီး ပညာေရး အရည္အခ်င္းကုိ ျမွင္႔တင္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ ထူးျခားခ်က္ ဝိေသသ ပါရွိသည္႔ ဆုိရွယ္လစ္လုပ္ငန္း လက္ဆင္႔ကမ္းမ်ားကုိ ေမြးထုတ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ အေျခခံ ေဆးဝါးကုသေရးစနစ္ ပုိမုိ ျပည္႔စုံ ေကာင္းမြန္ လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမိဳ႔ျပနွင္႔ ေက်းလက္ ေနသူမ်ား၏ အေျခခံ ေဆးဝါး ကုသေရး အာမခံလုပ္ငန္း ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ျပည္သူလူထုမ်ားကုိ ပုိမုိမ်ားျပားသည္႔ ယဥ္ေက်းမွု တုိးတက္ေရး ဆုိင္ရာ အက်ိဳးစီးပြါးမ်ားကုိ မွ်ေဝ ခံစားေစရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမွုစနစ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမွုလုပ္ငန္းကုိ နက္ရွိဳင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ တစ္ရပ္လုံး က်န္းမာေရး လွုပ္ရွားမွု ဖြံ႔ျဖိဳးလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ လူမွုေရး စီမံခန္႔ခဲြမွု ဆန္းသစ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ အားျဖည္႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသင္းအဖဲြ႔မ်ားက ဥပေဒနွင္႔အညီ လူမွုေရး စီမံခန္႔ခဲြမွုတြင္ ပါဝင္ေစရန္ အားေပးေထာက္ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ လုံျခံဳမွုနွင္႔ အစားအစာ၊ ေဆးဝါးမ်ား အနၱရာယ္ ကင္းရွင္းမွုကုိ အာမခံေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ စြမ္းအင္ေခၽြတာေရး၊ ကာဗြန္ဓါတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မွု ေလွ်ာ႔ခ်ေရးနွင္႔ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမွု ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမွုဆုိင္ရာ ျပစ္မွုက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ တင္းက်ပ္စြာ အေရးယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ေလအားစြမ္းအင္၊ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္နွင္႔ ဇီဝစြမ္းအင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ တုိးတက္ေစရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စြမ္းအင္ ေခၽြတာျပီး ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိန္းသိမ္းနုိင္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မွု လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထြန္းသစ္စ ေက်ာရုိးမ႑ိဳင္လုပ္ငန္း ျဖစ္လာေအာင္ ထူေထာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ အစုိးရအဖဲြ႔ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ထိေရာက္စြာ အားျဖည္႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒနွင္႔အညီ နုိင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ဘက္စုံ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နုိင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္နွင္႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စြမ္းအား ေခတ္မီေရးကုိ တြန္းအားေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ နုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒနွင္႔အညီ နုိင္ငံေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ စဲြကုိင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဥပေဒနွင္႔အညီ စီမံ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွု ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးကုိ စဲြကုိင္ျပီး ဝန္ေဆာင္မွု မ်ားကုိ အားျဖည္႔ကာ အစုိးရဌာနမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုကုိ တုိးျမွင္႔ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆင္႔ဆင္႔ေသာ အစုိးရဌာနမ်ား အေနနွင္႔ အဆင္႔တူ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္နွင္႔ အျမဲတမ္း ေကာ္မတီ၏ ၾကီးၾကပ္မွုကုိ အသိရွိရွိျဖင္႔ လက္ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔ နုိင္ငံေရး အတုိင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင္႔၏ ၾကီးၾကပ္မွုကုိ လက္ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ဥပေဒနွင္႔အညီ အာဏာက်င္႔သုံးေရးကုိ စဲြကုိင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခၽြတာေရးကုိ အေရးထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီ သန္႔စင္ေရးနွင္႔ အဂတိ လုိက္စားမွု တုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ေလးနက္စြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ျပည္သူမ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အသိရွိရွိျဖင္႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြါးကုိ ေရွးရွဳရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု မ်ားျပားေသာ နုိင္ငံ တစ္နုိင္ငံ ျဖစ္ျပီး တန္းတူရည္တူ၊ ေသြးစည္းညီညြတ္ျပီး အျပန္အလွန္ ေထာက္ပံ႔ကူညီေသာ ဆုိရွယ္လစ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ဆက္ဆံမွုကုိ ခုိင္ျမဲ တုိးတက္ေစရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားေဒသ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ စဲြကုိင္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ သာသနာေရး ဆက္ဆံမွု သင္႔ျမတ္ေဖၚေရြမွုကုိ အားျဖည္႔ ရမည္ ျဖစ္ျပီး သာသနာေရးေလာကမွ တရားဝင္ အခြင္႔အေရးနွင္႔ အက်ိဳးစီးပြါးမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ နုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္မွု ခုိင္မာေစေရးနွင္႔ အားေကာင္းေသာ တပ္မေတာ္မ်ား တည္ေထာင္ေရးတုိ႔သည္ နုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္မွု၊ လုံျခံဳမွုနွင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးစီးပြါးမ်ား ထိန္းသိမ္းရာ၌ အရင္းခံ အာမခံခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ တုိင္းျပည္ တစ္ျပည္ စနစ္ နွစ္မ်ိဳး၊ ေဟာင္ေကာင္ကုိ ေဟာင္ေကာင္သူ ေဟာင္ေကာင္သားမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ မကာအုိကုိ မကာအုိသူ မကာအုိသားမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အဆင္႔ျမင္႔ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မူဝါဒမ်ားကုိ ဦးလည္မသုန္ က်င္႔သုံးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဟာင္ေကာင္နွင္႔ မကာအုိ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ အစုိးရနွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ဥပေဒနွင္႔အညီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ အစြမ္းကုန္ ေထာက္ခံ ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ထုိင္ဝမ္ေရးရာ မူဝါဒမ်ားကုိ စဲြကုိင္သြားမည္ ျဖစ္ျပီး ထုိင္ဝမ္ ေရလက္ၾကား နွစ္ဖက္ကမ္း ဆက္ဆံမွု ျငိမ္းခ်မ္းစြာ တုိးတက္ေရး ဦးတည္ခ်က္ကုိ စဲြကုိင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးနွင္႔ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု အလံေတာ္ကုိ ဆက္လက္ ကုိင္ေဆာင္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္မွုနွင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးစီးပြါးကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုကုိ အျမဳေတအျဖစ္ထားသည္႔ အမ်ိဳးအစားသစ္ နုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံမွု ထူေထာင္ေရးကုိ တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နုိင္ငံတကာ ေရးရာမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ျပီး နုိင္ငံတကာ စည္းစနစ္မ်ား ပုိမုိ တရားနည္းလမ္းက်စြာ၊ ပုိမုိ တရားမွ်တစြာ တုိးတက္ေစရန္ တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေနာက္ဆုံး နိဂုံးခ်ဳပ္ အေနနွင္႔ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္က၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ရဲေဘာ္ ရွီက်င္႔ဖိန္က အေထြအေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ၏ အနီးအဝုိင္း၌ ေသြးစည္းညီညြတ္ျပီး တရုတ္ ထူးျခားခ်က္ ဝိေသသ ပါရွိေသာ ဆုိရွယ္လစ္ အလံေတာ္ကုိ ကုိင္ေဆာင္ကာ ယခုနွစ္ စီးပြါးေရးနွင္႔ လူမွုေရး ဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္ေရး ဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္နုိင္ရန္ အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးပမ္း ၾကရန္၊ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီနုိင္ငံ တည္ေထာင္ဖုိ႔နွင္႔ ၾကီးျမတ္ေသာ အမ်ိဳးသား ရွင္သန္ေရး အိပ္မက္ ေဖၚေဆာင္ေစဖုိ႔ ၾကိဳးပမ္း ၾကရန္ ပန္ၾကားလုိက္သည္။