ႀကိဳးစားအားထုတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ျဖင္႔ အကဲျဖတ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟုဒါရုိုက္တာဝမ္က်ားေဝ႔ဆုိ

(GMT+08:00)2018-04-16 16:19:09  

图片默认标题_fororder___172.100.100.3_temp_9500031_1_9500031_1_1_8229d36e-89db-45d2-9c02-fa7af8d987f9